ARCHITEKT

Architektonické a urbanistické štúdie
Štúdie realizovateľnosti
Dokumentácie stavebného zámeru
Zámery a správy o hodnotení vplyvov stavby na životné prostredie (EIA)
Dokumentácie pre územné rozhodnutie
Dokumentácie pre stavebné povolenie
Dokumentácie pre výber dodávateľa
Dokumentácie pre realizáciu stavby
Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby
Autorské a stavebné dozory
Inžinierska činnosť
Konzultačná činnosť
Projekt manažment